1 ALLMÄNT

Denna policy avseende integritet (”Integritetspolicy”) beskriver hur Prinet AB, 556793-9722, samlar in, använder och lagrar dina personuppgifter samt andra uppgifter och dokument i syfte att kontakta oss.

Genom att godkänna denna Integritetspolicy samtycker du till att behandlingen av dina personuppgifter genomförs i enlighet med vad som framgår nedan.

2 PERSONUPPGIFTSANSVAR

Prinet AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och därmed ansvarig för att dina uppgifter hanteras på ett korrekt och säkert sätt i enlighet med gällande lagstiftning.

Kontakt: Prinet

Falugatan 3, 113 32 Stockholm.
Tel: 08-12212250

E-post: info@prinet.se

Observera att det för behandlingen av dina personuppgifter kan finnas flera personuppgiftsansvariga. För de uppgifter som lämnas i specifika ansökningar är respektive arbetsgivare personuppgiftsansvarig för sin hantering.

3 DEN LAGLIGA GRUNDEN FÖR BEHANDLINGEN AV DINA PERSONUPPGIFTER

Behandlingen av dina personuppgifter baserar sig på ditt samtycke. Du kan alltid återkalla ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter genom att kontakta oss. Observera dock att vi är beroende av dina personuppgifter för att kunna utvärdera dig som Kandidat och göra en bedömning av huruvida du är kvalificerad för den aktuella tjänsten eller för andra tjänster.

4 VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAS IN?

Vi samlar in och lagrar sådan information om dig som erhålls från dig som Kandidat. Vi samlar in personnummer, adressuppgifter, telefonnummer, e-postadress samt de övriga uppgifter du anger i våra kontaktformulär.

Vi avråder dig från att lämna känsliga personuppgifter och uppgifter som saknar relevans för rekryteringen.

BILAGA 1 INTEGRITETSPOLICY NORÉN LINDHOLM (PONTY)

Vi delar inte din information till tredjepartsleverantörer i marknadsföringssyfte utan ditt medgivande.

6 HUR ÄNDRAR DU DINA UPPGIFTER?

Du kan när som helst ändra dina uppgifter. För det fall du vill ändra dina uppgifter kan du maila oss på info@prinet.se

7 HUR SKYDDAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi vidtar de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs för att se till att dina personuppgifter inte manipuleras, går förlorade eller förstörs eller att obehöriga personer inte kommer åt dem.

8 DINA RÄTTIGHETER

Du har rätt att begära tillgång till dina personuppgifter och få information bland annat om vilka personuppgifter som finns lagrade hos oss, ändamålen med behandlingen av dessa personuppgifter, de mottagare eller kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har eller ska lämnas ut, den förutsedda period eller kriterierna för att fastställa under vilken period personuppgifterna kommer att lagras.

Du har även rätt att begära att dina personuppgifter rättas eller raderas eller att behandlingen av dina personuppgifter i vissa fall begränsas. Du har även rätt att i vissa fall invända mot behandling.

Du har alltid rätt att återkalla ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter. Vi har dock rätt att fortsätta behandla dina personuppgifter i den mån det behövs för att kunna fullgöra våra skyldigheter mot dig som avtalspart samt för att uppfylla krav enligt gällande rätt.

För det fall du önskar få de personuppgifter du lämnat överförda i syfte att kunna använda dem på annat håll (dataportabilitet) ber vi dig kontakta oss.

Du som anser att dina personuppgifter har behandlats i strid med gällande lagstiftning har alltid rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

BILAGA 1 INTEGRITETSPOLICY NORÉN LINDHOLM (PONTY) 2

9 KÄNSLIGA PERSONUPPGIFTER

Du är inte tvungen att lämna några känsliga personuppgifter, såsom personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiösa eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, genetiska uppgifter, biometriska uppgifter, uppgifter om hälsa eller uppgifter om ditt sexualliv eller sexuella läggning.

I den mån känsliga personuppgifter lämnas på eget initiativ samtycker du särskilt till att behandling av dessa personuppgifter görs på de villkor som framgår av denna Integritetspolicy.

Vi ber dig dock återigen observera att vi avråder dig från att lämna känsliga personuppgifter och uppgifter som saknar relevans för rekryteringen.

10 REFERENSER

Du är skyldig att informera sådana eventuella referenser som du lämnar till oss om att deras personuppgifter har lämnats ut samt att dessa kan komma att kontaktas av oss eller av den arbetsgivare vars tjänst du har sökt eller som vi anser kan vara intresserad av dig vid en rekrytering.

11 LAGRINGSTID

Dina personuppgifter sparas under trettiosex (36) månader från den dag då du skickade in din ansökan oavsett om du sökt en specifik ledig tjänst eller lämnat en spontanansökan.

De personuppgifter som vi måste spara under en längre period, exempelvis för att uppfylla våra skyldigheter enligt bokföringslagen, kommer sparas under den tid den skyldigheten föreligger.

12 ÄNDRINGAR I INTEGRITETSPOLICYN

N&L förbehåller sig rätten att ändra denna Integritetspolicy från tid till annan. Datumet för den senaste ändringen anges ovan. Skulle vi göra ändringar som påverkar hanteringen av dina personuppgifter kommer du, efter att ändringen gjorts, få en förfrågan om att godkänna den nya Integritetspolicyn via den e-post du registrerat hos oss.

Top